top of page
House in the Woods

SOCIALRÄTT/MÅL OM TVÅNGSVÅRD

Image by Юлія Дубина

LVU/Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU behandlar frågor som rör barn som far illa i hemmet. Om barnets föräldrar inte förmår att ta hand om och/eller skydda barnet eller om barnet genom sitt eget beteende utsätter sin hälsa och utveckling för risk att skadas allvarligt kan barnet omhändertas av sociala myndigheter.

När sociala myndigheter omhändertar ett barn med tvång har den unge rätt till ett offentligt biträde. Det gäller även vårdnadshavarna. Samtliga parter har rätt att önska den advokat eller jurist de vill ha. Det offentliga biträdet för sin klients talan och bekostas av allmänna medel.

Om barnet är under 15 år utses barnets advokat även till ställföreträdare för barnet. En ställföreträdare ska ge sin syn på vad som är bäst för barnet.

Det är viktigt att veta att ett omhändertagande omprövas efter ett antal månader och att man kan kontakta en advokat redan innan nästa prövning.

Det är särskilt viktigt att ha gedigen erfarenhet och kompetens av att föra en klients talan i mål som gäller tvångsvård. Advokat Catrin Engelstrand åtar sig uppdrag att företräda såväl den unge som dess vårdnadshavare.

LPT/Lag om psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård kan ges i öppen eller sluten form. Vård enligt LPT får endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen för slutenvård eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig vård. I mål om psykiatrisk tvångsvård har man oftast rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens intresse.

Det är särskilt viktigt att ha gedigen erfarenhet och kompetens av att föra en klients talan i mål som gäller tvångsvård.

Image by Allec Gomes
Image by christopher lemercier

LVM/Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVM är en tvångslagstiftning som behandlar frågor som rör vård av missbrukare. När någon till följd av ett fortgående missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika är i behov av vård men inte samtycker till den kan LVM användas för att bereda personen tvångsvård.

Det är särskilt viktigt att ha gedigen erfarenhet och kompetens av att föra en klients talan i mål som gäller tvångsvård.

bottom of page